Regulamin programu partnerskiego

Aneta Szostak-Sulewska. Program partnerski.

Regulamin

Program partnerski słuzy do promocji produktów cyfrowych oraz ksiązek Wydawnictwa Edukacyjnego- Kapelusz z Kwiatami.

Organizatorem oraz koordynatorem programu jest Aneta Szostak-Sulewska Kapelusz z Kwiatami- wydawnictwo, szkolenia, usługi edukacyjne, z siedzibą w  Warszawska 13/2, 59-900 Zgorzelec. Zarejestrowanie się jako Partner w Programie Partnerskim Aneta Szostak-Sulewska („Program”) oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie poniższych warunków. Przeczytaj je uważnie.

Warunki programu partnerskiego Aneta Szostak-Sulewska Kapelusz z Kwiatami obowiązujące Partnerów przystępujących do programu partnerskiego na stronie www.sklep.anetaszostak.pl

Wysokość stawki dla Partnera wynosi % od sprzedaży i jest indywidualnie ustalana przez strony.

Lead uznawany jest za poprawny, gdy klient na stronie https://sklep.anetaszostak.pl/ dokona zakupu kursu, książki z wydawnictwa Kapelusz z Kwiatami Wydawnictwo Edukacyjne i  gdy klient ten, nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zakupu.

Czas przez jaki Aneta Szostak-Sulewska akceptuje sprzedaż jako sprzedaż Partnera, czyli czas od momentu kliknięcia na produkt do momentu dokonania zakupu w sklepie wynosi 90 dni.

Partner akceptuje aplikację Anety Szostak-Sulewskiej i dołącza do programu partnerskiego po wcześniejszej weryfikacji.

Niedozwolone słowa kluczowe używane do promocji produktów objętych programem partnerskim:  literówki i frazy powiazane

Aneta Szostak-Sulewska ma prawo usunąć Partnera ze swojego programu, bez wcześniejszego ostrzeżenia, jeśli Partner nie stosuje się do regulaminu zamieszczonego na stronie https://sklep.anetaszostak.pl/

Nie jest dozwolone:

  • zamieszczanie ofert na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;
  • generowanie sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających, rozsyłanie plików cookies, wymienianie lub nadpisywać cookies;
  • organizowanie mailingu, który może zostać uznany za „spam” – przesyłanie wiadomości e-mail do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;
  • naruszanie polityki prywatności strony www.anetaszostak.pl
  • stosowanie innych działań, które mają się bezpośrednio przyczynić do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Partnera.

Powyższe warunki programu obowiązują Partnera od momentu przystąpienia do programu partnerskiego na stronie https://sklep.anetaszostak.pl/

Każda osoba pragnąca zostać Partnerem oraz osoby, które już Partnerami zostały, zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, gdyż nabycie statusu Partnera nie jest możliwe bez akceptacji Regulaminu. Osoby te zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień Regulaminu, pod rygorem jednostronnego i natychmiastowego zakończenia współpracy z nimi przez Organizatora, bez podawania przyczyn.

Udział w Programie jest dobrowolny i bezpłatny. Każdy Partner w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowne oświadczenie woli Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w Serwisie.

O status Partnera mogą ubiegać się osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające polskie obywatelstwo, które mają ukończony 18 rok życia.

O status Partnera mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu Partnera jest rejestracja w Programie Partnerskim pod
adresem: www.anetaszostak.pl

Opłaty za polecenie- płatności.

Aby sprzedaż produktu była uprawniona do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny ze swojej witryny, wiadomości e-mail lub innej komunikacji na https://anetaszostak.pl i zrealizować zamówienie na produkt. Płatności rozpoczynają się dopiero, gdy zbierzesz więcej niż 100 PLN na swoim koncie partnerskim. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 100 PLN, Twoje prowizje zostaną wypłacone na koniec współpracy.

Wypłata środków zgromadzonych w programie partnerskim.

1. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie regulaminu Partnerzy mogą żądać od Zamawiającego wypłacenia środków finansowych zgromadzonych w programie partnerskim.
2. Partnerzy będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych będzie równa lub większa niż 100 zł brutto (słownie: sto złotych) oraz w dowolnej kwocie, w przypadku zakończenia współpracy w ramach Programu Partnerskiego.
3. W każdym przypadku realizacja wypłaty dla partnera, będącego płatnikiem VAT, dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera fakturę VAT opiewającą na kwotę widniejącą w panelu partnera w zakładce Wypłata w polu Zgromadzone środki do wypłaty, która powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora lub elektronicznie w formacie PDF na adres email. Faktura VAT nie może opiewać na termin płatności inny niż 14 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
4. Partnerzy nie będący podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, mogą otrzymać wypłatę środków pieniężnych, gdy ilość środków pieniężnych będzie równa lub większa niż 100 zł brutto (słownie: sto złotych) oraz w dowolnej kwocie, w przypadku zakończenia współpracy w ramach Programu Partnerskiego.

5. W każdym przypadku realizacja wypłaty dla partnera, nie będącego płatnikiem VAT, dokonywana będzie przez Organizatora tylko wtedy, gdy otrzyma on od Partnera rachunek opiewający na kwotę widniejącą w panelu partnera w zakładce Wypłata w polu Zgromadzone środki do wypłaty, która powinna być przesłana na adres korespondencyjny Organizatora lub elektronicznie w formacie PDF na adres email. Rachunek nie może opiewać na termin płatności inny niż 14 dni oraz na inny sposób płatności niż przelew na konto bankowe.
6. Osoby fizyczne mogą zgłaszać żądanie wypłaty środków pieniężnych, gdy kwota tych środków dorówna lub przekroczy 100 zł brutto (słownie: sto złotych). Żądanie wypłaty mniejszej kwoty może być zrealizowane wyłącznie w przypadku zakończenia współpracy w ramach Programu Partnerskiego. Osoby fizyczne zgłaszające żądanie wypłaty środków pieniężnych, zobowiązane są do podania lub zaktualizowania danych wskazanych przez Organizatora oraz podpisania właściwych umów lub oświadczeń, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez Organizatora ze zobowiązań wobec organów skarbowych, ZUS, itp. Organizator dostarczy Partnerowi niezbędne treści dokumentów, które po uzupełnieniu i podpisaniu przez Partnera winny być odesłane w tradycyjnej formie papierowej na następujący adres Organizatora: Program Partnerski Aneta Szostak-Sulewska Kapelusz z Kwiatami, usługi edukacyjne, szkolenia. 59-900 Zgorzelec, Warszawska 13/5
7. Środki pieniężne podlegające wypłacie będą pomniejszane o wszelkie te należności, które Organizator zobowiązany jest potrącić i odprowadzić na rzecz uprawnionych podmiotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, mającymi zastosowanie w danym przypadku.
8. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.
9. Wypłaty dla osób fizycznych będą realizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo
wypełnionego rachunku na adres korespondencyjny Organizatora: Aneta Szostak-Sulewska, Kapelusz z Kwiatami, usługi edukacyjne, szkolenia. Warszawska 13/5, 59-900 Zgorzelec.